Informacja dla pacjentów o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych.

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

 

Administrator Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Amika Konsorcjum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni (62-300) przy ul. Piastów 16, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000224683.
 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Amika Konsorcjum Medyczne Sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i praw przysługujących Tobie na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane?

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

1. W celach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym:

 • ustalenia Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej, w rejestracjach placówki, w gabinecie lekarskim lub na oddziale szpitalnym),
 • diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów,
 • podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Ciebie o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania,
 • zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego,

2. W celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO
3. W celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO
4. W celu ochrony obiektu i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa na terenie placówki oraz umożliwienia wykrywania zachowań szkodzących spółce lub narażających ją na straty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO
5. W celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości.

 
Komu możemy przekazywać dane?

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,  a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności:

 1. osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym ze spółką,
 2. innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia nadanego przez spółkę,
 3. podmiotom leczniczym współpracującym ze spółką w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
 4. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla spółki, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej),
 5. osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,
 6. podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 7. innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 8. dane z monitoringu  mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,  w tym policji, jeżeli mogą stanowić dowód w postępowaniu.

Amika Konsorcjum Medyczne Sp. z o.o. nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.


 
Ile czasu będziemy przechowywać dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta .

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.

W przypadku danych z monitoringu wizyjnego okres przechowywania wynosi maksymalnie 90 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód  w postępowaniu lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – w takim przypadku termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 

Obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

 
Prawa związane z przetwarzaniem danych

Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych.

Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:

 1. cele, w jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe,
 2. jakie dane osobowe przetwarzamy;
 3. komu przekazujemy Twoje dane osobowe;
 4. jak długo będziemy przechowywać Twoje dane;
 5. przysługujące Ci prawa: prawo do sprostowania Twoich danych osobowych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do przenoszenia Twoich danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych

Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.

 

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:

 1. gdy stwierdzisz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe – do czasu, aż zweryfikujemy to twierdzenie;
 2. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia tych danych zażądasz ograniczenia ich przetwarzania;
 3. gdy Twoje dane osobowe nie będą już nam potrzebne, ale będą potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację – na czas oceny, czy nasz interes w dalszym przetwarzaniu Twoich danych jest nadrzędny względem podstaw uzasadniających Twój sprzeciw.

 

Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:

 1. Twoje dane osobowe nie są nam już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy;
 2. wycofałeś udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie istnieją inne podstawy do dalszego ich przetwarzania;
 3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z uwagi na Twoją szczególną sytuację, a nasz interes w dalszym przetwarzaniu Twoich danych nie jest nadrzędny, albo gdy wniosłeś sprzeciw w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingowych;
 4. przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte celem wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego;

 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe

Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.

Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.

Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.