Cennik usług, za które można płacić online

Nazwa Cena
Konsultacja - Chirurg naczyniowy  200 zł
Konsultacja - Chirurg dziecięcy 200 zł
Konsultacja - Chirurg ogólny 200 zł
Konsultacja - Dermatolog 200 zł
Konsultacja - Dietetyk 150 zł
Konsultacja - Endokrynolog 200 zł
Konsultacja - Gastroenterolog 200 zł
Konsultacja - Ginekolog 200 zł
Konsultacja - Kardiolog 200 zł
Konsultacja - Laryngolog 200 zł
Konsultacja - Logopeda 130 zł
Konsultacja - Nefrolog 150 zł
Konsultacja - Neonatolog 150 zł
Konsultacja - Neurolog 200 zł
Konsultacja - Okulista 200 zł
Konsultacja - Chirurg onkolog 200 zł
Konsultacja - Onkolog  200 zł
Konsultacja - Ortopeda 200 zł
Preluksacja - USG stawów biodrowych 150 zł
Konsultacja - Psycholog 150 zł
Konsultacja - Psychiatra 200 zł
Konsultacja - Pulmunolog 200 zł
Konsultacja lekarza internisty 100 zł
Konsultacja lekarza pediatry 100 zł
Konsultacja - Urolog 200 zł
Wypisanie recepty 50 zł

 

Regulamin świadczenia usług

 

SŁOWNICZEK

 • Aktywacja uprawnień – uzyskanie przez Beneficjenta uprawnień do korzystania z Usług medycznych.
 • Pacjent -Klient lub osoba uprawniona do korzystania z Usług medycznych.
 • Centrum Amika – placówka medyczna realizująca świadczenia medyczne.
 • Data uzyskania uprawnień – dzień, w którym Usługi medyczne zostają aktywowane przez Amikę
 • Amika - Amika Konsorcjum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, ul. Pistów 16, Tel. 61 437 99 99, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000224683, NIP: 7891504874, REGON: 639651085.
 • Przelewy 24 - system płatności elektronicznych akceptowanych przez Amikę, dostępny jedynie dla Pacjentów Amiki, tj. posiadających rezerwację na usługi medyczne i pozwalający na szybkie płatności za Usługi medyczne.
 • Podmiot realizujący płatność – podmiot zewnętrzny w stosunku do Amiki pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
 • Potwierdzenie zakupu – wiadomość e-mail lub sms wysłana przez Amikę na adres poczty elektronicznej (lub nr telefonu) wskazany przez Klienta potwierdzająca, że zamówiona usługa może zostać zrealizowana
 • Usługa – Usługa medyczna dostępna dla Klientów Amiki.
 • Usługa medyczna – badanie lekarskie, medyczne lub diagnostyczne, procedura ambulatoryjna, rehabilitacyjna lub hospitalizacyjna, mająca na celu utrzymanie, przywrócenie lub poprawę stanu zdrowia Klienta lub Beneficjenta, w tym także działania profilaktyczne.
 • Zamówienie; oświadczenie woli nabycia przez Klienta Usługi poprzez rozmowę z pracownikiem Amiki.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin określa:
   • zasady korzystania z płatności online Amiki,
   • warunki składania Zamówień na Usługi oferowane przez Amikę,
   • uprawnienia Klienta do rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od umowy nabycia Usług,
   • zasady składania i rozpatrywania reklamacji,
  1. Aby złożyć zamówienie na Usługi konieczna jest wizyta w Amice lub złożenie zamówienia poprzez rozmowę telefoniczną z rejestratorką.
  2. Rozliczenia transakcji nabycia Usług przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy 24 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: http://www.przelewy24.pl/regulamin, przelewem bankowym oraz za pośrednictwem kart płatniczych, zgodnie z informacjami znajdującymi się w Sklepie Internetowym.

II. INFORMACJE O USŁUGACH

  1. Informacje o Usługach dostępnych na stronie Amiki stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  2. Ceny produktów wskazanych na stronie Amiki podawane są w złotych; Całkowity koszt zamówienia (tj. ceny wszystkich Usług objętych tym samym Zamówieniem) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
  3. Amika zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług, rodzaju Usług, zakresu udzielanych świadczeń.

III. WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

  1. W celu złożenia Zamówienia należy:
   • wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia,
   • skontaktować się z rejestracją w Amice osobiście lub telefonicznie podając: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu ewentualnie adres mailowy,
   • zarejestrować się na wybraną usługę u wybranego lekarza i w określonym terminie za pośrednictwem rejestratorki medycznej,
   • poinformować rejestratorkę o chęci płacenia za usługę w trybie online.
  1. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym podania danych, niezbędnych do stworzenia zamówienia.
  2. Zamówienie uznaje się za anulowane przez Klienta, jeżeli w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia rejestracji nie wpłynie opłata za Usługę.
  3. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:
   • podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia,
   • braku możliwości kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e- mail,
   • uznania przez Amikę, że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje uzasadnione podejrzenie działania Klienta niezgodnego z prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych, podszywania się pod inną osobę.

IV. PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

  1. Pełna kwota należna za usługę jest widoczna w podsumowaniu każdego Zamówienia, które klient otrzyma smsem lub emailem. Przedstawiona cena to całkowity koszt nabytych przez Klienta Usług.
  2. Płatności za Zamówienie mogą być realizowane za pośrednictwem Przelewy 24.
  3. Prawidłowe opłacenie Zamówienia oznacza zakupienie Usługi.
  4. Aktywacja uprawnień dokonywana jest w przypadku Usług weryfikowanych automatycznie w ciągu 24 godzin po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności w przypadku Usług weryfikowanych ręcznie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności

V. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Klient może pisemnie odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Wniosek o odstąpienie od umowy należy wysłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. Amika Konsorcjum Medyczne Sp. z o.o. gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych za pośrednictwem aplikacji Przelewy24 na rachunek bankowy z którego zainicjowano wpłatę bez obciążenia Klienta lub Gościa dodatkowym kosztem.
  3. W przypadku rozpoczęcia korzystania ze świadczeń medycznych nie jest możliwe odstąpienie od umowy.

VI. DANE OSOBOWE

  1. Dane osobowe podawane przez Klientów, przetwarzane są przez Amika Konsorcjum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, ul. Pistów 16 (administrator danych).
  2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z Usług. Amika przetwarza dane osobowe w celu zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Usług.
  3. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, Amika przetwarza dane osobowe również w celach marketingowych.
  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
  5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
  6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów znajdują się na stronie internetowej Amiki w zakładce Dane osobowe.

VII. REKLAMACJE

  1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach można przekazać na jeden z poniższych sposobów:
   • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   • telefonicznie 61 437 99 99
  1. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych, reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres: Amika Konsorcjum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, ul. Pistów 16 lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży Usługi jest sąd właściwy według właściwości ogólnej.
  3. Opłata za połączenia telefoniczne z Amiką jest równa opłacie jak za zwykłe połączenie telefoniczne i jest zgodna z pakietem taryfowym dostawcy, z którego korzysta Klient.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Zmiana regulaminu następuje poprzez udostępnienie zmienionego tekstu na stronie Amiki.
  2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.04.2020 r.